Pravidla - Rajnochovická padesátka

Title
Přejít na obsah

Pravidla

                                                                                           

PRAVIDLA ZÁVODU
 
Rajnochovická padesátka 2024
 
Pořadatel:
 
 
Policejní sportovní klub z.s., U Výstaviště 18, 751 52 Přerov, pod záštitou UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6

 
 
Kontaktní osoby:
 
 
Radek Zich, radek.zich(zavináč)pskprerov.cz, tel. 737 974 374
 
 
Martin Bosák, martin.bosak(zavináč)pskprerov.cz, tel.: 603 112 030
 
 
Martin Zavadil, martin.zavadil(zavináč)pskprerov.cz, tel.: 776 208 243

 
 
1 Registrace závodníků a zařazení do kategorie
 
 
1.1 Registrace do závodů je možná pouze po vyplnění registračního formuláře na http://mtb.pskprerov.cz/. Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi. V případě volného startu (sponzoři), uvede závodník do položky PROMO KÓD, který obdržel nebo název organizace, za kterou startuje. Pozn.: Kde je v pravidlech a propozicích použit termín závodník, je na mysli i závodnice.

 
 
1.2 Registrace probíhá od 22:00 hodin dne 01. 02. 2024 do 22:00 hodin dne 06. 06. 2024 popřípadě dříve při dosažení účastnického limitu. Registrace je dokončena zaplacením startovného na účet spolku, viz bod 1.3. V případě, že nebude startovné uhrazeno do 7 dnů od odeslání přihlášky, nebude závodník zařazen do startovní listiny. Ve výjimečných případech, lze po předchozí domluvě s pořadatelem, viz. kontaktní osoby, připustit registraci a platbu na místě v den konání závodu. Max. počet závodníků je 200 pro všechny kategorie a obě tratě dohromady.

 
 
 
1.3 Startovné: 390 Kč pro kategorii UNITOP pro obě tratě, 540 Kč pro kategorii OPEN pro obě tratě, splatné do sedmi dnů od odeslání přihlášky na účet č. 19-4217150227/0100, var. symbol bude zaslán v registračním emailu. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno závodníka. Na vyžádání je možné vystavit doklad o zaplacení elektronicky předem na email nebo fyzicky na místě. Zaplacené startovné je obecně nevratné. Závodník může svou registraci prodat či převést na jiného závodníka. Změnu lze učinit nejpozději při akreditaci v den konání závodu. Startovné se bude vracet pouze v případě překážek na straně pořadatele.

 
 
1.4 Pro závody jsou vypsány kategorie:

 
 
Trať 46 km
 

 
Muži OPEN do 34 let, Muži OPEN 35 – 49 let, Muži OPEN od 50 let
 
Ženy OPEN do 34 let, Ženy OPEN 35 – 49 let a Ženy OPEN od 50 let
 

 
Muži UNITOP do 34 let, Muži UNITOP 35 – 49 let, Muži UNITOP od 50 let
 
Ženy UNITOP do 34 let, Ženy UNITOP 35 – 49 let a Ženy UNITOP od 50 let,
 
 
Trať 33 km

 
Muži OPEN do 34 let, Muži OPEN 35 – 49 let, Muži OPEN od 50 let
 
Ženy OPEN do 34 let, Ženy OPEN 35 – 49 let a Ženy OPEN od 50 let

 
Muži UNITOP do 34 let, Muži UNITOP 35 – 49 let, Muži UNITOP od 50 let
 
Ženy UNITOP do 34 let, Ženy UNITOP 35 – 49 let a Ženy UNITOP od 50 let,

 
 
Kategorie označená UNITOP je určena pro členy SKP/PSK a v klubech organizované i neorganizované policisty a zaměstnance MV a Policie ČR, dále pro členy Hasičského záchranného sboru (HZS), a policejní veterány (policisty s dobou služby více než 15 let)

 
 
Závod kategorie UNITOP na hlavní trati je vypsán jako Mistrovství UNITOP ČR 2024. Závod kategorie UNITOP na hobby trati je vypsán jako Velká cena UNITOP ČR 2024.
 

 
Kategorie OPEN je pro kohokoliv.

 
 
Pro zařazení do kategorie je rozhodný věk závodníka v den konání závodu, přičemž se nepočítá den, kdy událost nastala. Tedy pokud v den závodu, má závodník 50 let spadá ještě do kategorie do 50 let. V případě, že v jednotlivých kategoriích bude počet nižší než 5 účastníků, budou kategorie pořadatelem adekvátně sloučeny, např. do 49 let a nad 50 let, nebo bez rozdílu věku apod.

 
 
1.5 Do závodu se mohou přihlásit osoby starší 18 let, osoby mladší se mohou zúčastnit zúčastnit na základě písemného souhlasu zákonného zástupce, který je ke stažení ZDE.

 
 
2 Akreditace do závodu na místě
 
 
2.1 Každý závodník je povinen se akreditovat na místě startu závodu, tedy v Rajnochovicích, v kulturním středisku, adresa Rajnochovice č. 155, 768 71. Závodník může akreditovat i jiného závodníka, pokud tímto bude pověřen a prohlásí, že se jím uvedená osoba dostaví na start závodu.

 
 
2.2 Akreditace probíhá v kulturním domě v Rajnochovicích v den závodu 8. 6. 2024 od 09:00 do 11:00 hod.

 
 
2.3 Závodníci při akreditaci obdrží mapu své závodní tratě, identifikační náramek s čipem nebo obdobné měřící zařízení (číslo s čipem apod.), poukaz na jídlo a pití během závodu, příp. propagační materiály a dárek apod.*)

 
 
2.4 Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).

 
 
2.5 Povinná výbava závodníka z důvodu, že trať je vedena v terénu horského charakteru v pohoří Hostýnských vrchů: Cyklistická přilba, plně technicky způsobilé horské kolo (zejména brzdy), plně nabitý a funkční mobilní telefon, alu folie, minimálně 0,5 litru tekutin.

 
 
2.6 Závodník má povinnost se účastnit předzávodní rozpravy k tratím a pravidlům dne 8 .6. 2024 v 11:45 hodin v místě startu.

 
 
3 Start a pohyb po trati

 
 
3.1 Start závodu je dne 8. 6. 2024 ve 12:00 hod. před Obecním úřadem v Rajnochovicích. Start je hromadný pro všechny kategorie a pro oba závody.** Časový limit na dokončení hlavního závodu 46,8 km jsou 4 hodiny, pro hobby trasu 33,3 km je limit 3 hodin.

 
 
3.2 Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko (k dispozici bude profesionální zdravotnická služba). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníků během celého závodu, jakožto ani během případného tréninku na trati anebo doprovodného programu. Pojištění si řeší každý závodník individuálně.

 
 
3.3 Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Elektrokola nejsou povolena! Pomoc mimo prostory občerstvovacích stanic není povolena.

 
 
3.4 Závodník nesmí ke zdolání trasy využít žádné cizí pomoci anebo dopravní prostředky, např. motocykl, pomocný motor, auto, autobus, traktor, koně apod.

 
 
3.5 Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu. Je zakázáno jezdit mimo turistické trasy, kromě individuálních tras značených organizátory.

 
 
3.6 Závodník musí projet všemi kontrolními body, viz rozprava.

 
 
3.7 Závodník nesmí nikomu během závodu předat svůj čip. Po celou dobu musí mít na kole případně na oděvu viditelně umístěno své identifikační číslo.

 
 
3.8 Identifikační pásek s čipem nebo jiné měřící zařízení nesmí závodník ztratit, poškodit. Jestliže tak učiní, bude ze závodu diskvalifikován a uhradí fakticky vzniklou škodu.

 
 
3.9 Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000 Sb. – Zákon o silničním provozu a také zák. čís.: 289/1995 Sb., o lesích – zejména § 20 uvedeného zákona. Závodník musí dodržovat pokyny osob oprávněné k řízení povozu v místech zvláštního užívání pozemních komunikací.

 
 
3.10 Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.

 
 
3.11 Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.

 
 
3.12 Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci se musí v maximální míře chovat ohleduplně k přírodě Hostýnských vrchů a třídit odpadky. Dodržujte pravidlo o odpadcích „co si do hor přinesu, to si odnesu“.

 
 
3.13 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)

 
 
3.14 Možnosti diskvalifikace závodníka: Ztráta nebo poškození čipu časomíry, neprojetí kontrolního místa, jízda mimo trať – zkracování tratě, případně jednání poškozující přírodu, odhazování odpadků na trati mimo určené prostory (kontrolní místa – občerstvovací stanice), neúčast na předzávodní rozpravě, nedokončení závodu, nedodržená povinná výbava.

 
 
4 Ceny

 
 
4.1 Ocenění (poháry, medaile, diplomy a věcný dar*) bude zajištěn pro první tři závodníky v každé vypsané kategorii.

 
 
4.2 Každý, kdo dokončí závod dle pravidel, obdrží certifikát o absolvování závodu s označením závodní distance, umístěním buď v kategorii nebo absolutním pořadí) a časem dokončení (Pozn.: certifikáty budou po vytvoření ke stažení z webových stránek závodu).

 
 
5 Další

 
 
5.1 Pořadatel si vyhrazuje změnu pravidel.

 
 
5.2 Ubytovaní v kulturním domě jsou povinni dodržovat pravidla určená při ubytování a dbát pokynů pořadatele nebo zástupců obce a ZŠ Rajnochovice. Rovněž ubytovaní ve stanech jsou povinni dbát pokynů pořadatele a zástupců obce Rajnochovice.

 
 
5.3 Během ubytování, ale i během závodů a doprovodného programu jsou povinni všichni účastníci chovat se ohleduplně k okolí a ostatním závodníkům a občanům. Všichni zúčastnění jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování.

 
 
5.4 Každý nese za své chování svůj díl odpovědnosti.

 
 
5.5. Každý je v povinen pomoci osobě, které hrozí jakékoliv nebezpečí (zejména první pomoc po pádu z kola, či jiná zdravotní indispozice).

 
 
*) změna vyhrazena dle možností pořadatele
 
Copyright © 2021-2022 PSK Přerov z.s., All Right Reserved, Designed by djcada & bossi
Návrat na obsah