Pravidla - Rajnochovická padesátka

Title
Přejít na obsah

Pravidla

                                                                                           

PRAVIDLA ZÁVODU
 
Rajnochovická padesátka - Mistrovství UNITOP ČR 2021
 
Pořadatel:
 
Policejní sportovní klub z.s., U Výstaviště 18, 751 52 Přerov, pod záštitou UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoby:

Radek Zich, radek.zich(zavináč)pskprerov.cz, tel. 737 974 374

Martin Bosák, martin.bosak(zavináč)pskprerov.cz, tel.: 603 112 030

Martin Zavadil, martin.zavadil(zavináč)pskprerov.cz, tel.: 776 208 243

1 Registrace závodníků a zařazení do kategorie

1.1 Registrace do závodů je možná pouze po vyplnění registračního formuláře na http://mtb.pskprerov.cz/. Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi (jméno, příjemní, pohlaví i věkovou kategorii, datum narození, email, telefonní kontakt, ubytování a dobu ubytování, příslušnost k bezpečnostnímu sboru apod.). V případě volného startu (sponzoři), uvede závodník do položky PROMO KÓD, který obdržel nebo název organizace, za kterou startuje. Pozn.: Kde je v pravidlech a propozicích použit termín závodník, je na mysli i závodnice.

1.2 Registrace probíhá od 08:00 hodin dne 10. 4. 2021 do 23:59 hodin dne 4. 6. 2021. Registrace je dokončena zaplacením startovného na účet spolku, viz bod 1.3. V případě, že nebude startovné uhrazeno do 9. 6. 2021, bude závodník vymazán ze startovní listiny. Ve výjimečných případech, lze po předchozí domluvě s pořadatelem, viz. kontaktní osoby, připustit registraci a platbu na místě v den konání závodu. Max. počet závodníků je 300 osob** pro všechny tratě dohromady.
 
1.3 Startovné je 350 Kč pro obě tratě a splatné nejpozději do 7. 6. 2021, na účet PSK Přerov, z.s. číslo účtu 19-4217150227/0100, var. symbol je pro všechny závodníky: 50. Do zprávy pro příjemce uvede závodník jméno a příjmení. Na vyžádání je možné vystavit doklad o zaplacení. Zaplacené startovné je obecně nevratné. Závodník může svou registraci prodat či převést na jiného závodníka. Změnu lze učinit nejpozději při akreditaci v den konání závodu. Startovné se bude vracet v případě překážek na straně pořadatele – zejména zrušení závodu z důvodu organizačních změn, epidemiologických restrikcí apod.
 
1.4 Pro závody jsou vypsány kategorie:
 
Hlavní trať – Mistrovství UNITOP ČR - viz propozice
 
Muži UNITOP do 35 let, Muži UNITOP 35 – 50 let, Muži UNITOP 50 a více let
 
Ženy UNITOP do 35 let, Ženy UNITOP 35 – 50 let a Ženy UNITOP 50 a více let,
 
Muži OPEN do 35 let, Muži OPEN 35 – 50 let, Muži OPEN 50 a více let
 
Ženy OPEN do 35 let, Ženy OPEN 35 – 50 let a Ženy OPEN 50 a více let
 
Hobby trať – Velká cena UNITOP ČR - viz propozice

Muži do 35 let, Muži 35 – 50 let, Muži 50 a více let,
 
Ženy do 35 let, Ženy 35 – 50 let a Ženy 50 a více let,
 
Kategorie označená UNITOP je určena pro členy SKP/PSK a v klubech organizované i neorganizované policisty a zaměstnance MV a Policie ČR, dále pro členy Hasičského záchranného sboru (HZS)

Závod kategorie UNITOP na hlavní trati je vypsán jako Mistrovství UNITOP ČR 2021. Závod kategorie UNITOP na hobby trati je vypsán jako Velká cena UNITOP ČR 2021.

Kategorie OPEN je pro ostatní bezpečnostní sbory a složky IZS, zaměstnance z řad orgánů státní správy a samosprávy, hosty, zástupce sponzorů a jiné přihlášené osoby.

Pro zařazení do kategorie je rozhodný věk závodníka v den konání závodu, přičemž se nepočítá den, kdy událost nastala. Tedy pokud v den závodu, má závodník 50 let spadá ještě do kategorie do 50 let. V případě, že v jednotlivých kategoriích bude počet nižší než 5 účastníků, budou kategorie pořadatelem adekvátně sloučeny, např. do 50 let a nad 50 let, nebo bez rozdílu věku apod.
 
1.5 Do závodu se mohou přihlásit osoby starší 18 let, osoby mladší se mohou zúčastnit zúčastnit na základě písemného souhlasu zákonného zástupce, který je ke stažení ZDE.
 
2 Akreditace do závodu na místě
 
2.1 Každý závodník je povinen se akreditovat na místě startu závodu, tedy v Rajnochovicích, v kulturním středisku, adresa Rajnochovice č. 155, 76871. Závodník může akreditovat i jiného závodníka, pokud tímto bude pověřen a prohlásí, že se jím uvedená osoba dostaví na start závodu.

2.2 Akreditace probíhá v kulturním domě v Rajnochovicích dne 9. 6. 2021 v době od 17:00 do 20:00 hod. nebo v den závodu 10. 6. 2021 od 7:30 do 9:00 hod.
 
2.3 Závodníci při akreditaci obdrží mapu své závodní tratě, identifikační náramek s čipem nebo obdobné měřící zařízení (číslo s čipem apod.), poukaz na jídlo a pití během závodu, příp. propagační materiály a dárek apod.*)

2.4 Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).
 
2.5 Povinná výbava závodníka z důvodu, že trať je vedena v terénu horského charakteru v pohoří Hostýnských vrchů: Cyklistická přilba, plně technicky způsobilé horské kolo (zejména brzdy), plně nabitý a funkční mobilní telefon, alu folie, minimálně 0,5 litru tekutin.

2.6 Závodník má povinnost se účastnit předzávodní rozpravy k tratím a pravidlům dne 10. 6. 2021 v 09:45 hodin v místě startu.

3 Start a pohyb po trati

3.1 Start závodu je dne 10. 6. 2021 v 10:00 hod. před Obecním úřadem v Rajnochovicích. Start je hromadný pro všechny kategorie a pro oba závody.** Časový limit na dokončení hlavního závodu 46,8 km jsou 4 hodiny, pro hobby trasu 33,3 km je limit 3 hodin.
 
3.2 Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko (k dispozici bude základní zdravotnická péče od zdravotníka PČR, případně smluvního partnera, který bude k dispozici v zázemí závodu). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníků během celého závodu, jakožto ani během případného tréninku na trati anebo doprovodného programu. Pojištění si řeší každý závodník individuálně.

3.3 Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly. Elektrokola nejsou povolena! Pomoc mimo prostory občerstvovacích stanic není povolena.
 
3.4 Závodník nesmí ke zdolání trasy využít žádné cizí pomoci anebo dopravní prostředky, např. motocykl, pomocný motor, auto, autobus, traktor, koně apod.
 
3.5 Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu. Je zakázáno jezdit mimo turistické trasy, kromě individuálních tras značených organizátory.
 
3.6 Závodník musí projet všemi kontrolními body, viz rozprava.

3.7 Závodník nesmí nikomu během závodu předat svůj čip. Po celou dobu musí mít na kole případně na oděvu viditelně umístěno své identifikační číslo.
 
3.8 Identifikační pásek s čipem nebo jiné měřící zařízení nesmí závodník ztratit, poškodit. Jestliže tak učiní, bude ze závodu diskvalifikován a uhradí fakticky vzniklou škodu.

3.9 Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000 Sb. – Zákon o silničním provozu a také zák. čís.: 289/1995 Sb., o lesích – zejména § 20 uvedeného zákona. Závodník musí dodržovat pokyny osob oprávněné k řízení povozu v místech zvláštního užívání pozemních komunikací.

3.10 Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
 
3.11 Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
 
3.12 Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci se musí v maximální míře chovat ohleduplně k přírodě Hostýnských vrchů a třídit odpadky na občerstvovacích stanicích. Dodržujte pravidlo o odpadcích „co si do hor přinesu, to si odnesu“.
 
3.13 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
 
3.14 Možnosti diskvalifikace závodníka: Ztráta nebo poškození identifikačního náramku s čipem, neprojetí kontrolního místa, jízda mimo trať – zkracování tratě, případně jednání poškozující přírodu, odhazování odpadků na trati mimo určené prostory (kontrolní místa – občerstvovací stanice), neúčast na předzávodní rozpravě, nedokončení závodu, nedodržená povinná výbava.

4 Ceny

4.1 Ocenění (poháry, medaile, diplomy a věcný dar*) bude zajištěn pro první tři závodníky v každé vypsané kategorii.

4.2 Každý, kdo dokončí závod dle pravidel, obdrží diplom o absolvování závodu s označením závodní distance, umístěním buď v kategorii nebo absolutním pořadí*) a časem dokončení. Diplom bude k dispozici ke stažení na stránkách http://mtb.pskprerov.cz/, případně na zde uvedeném odkazu.

5 Další

5.1 Pořadatel si vyhrazuje změnu pravidel.
 
5.2 Ubytovaní v kulturním domě jsou povinni dodržovat pravidla určená při ubytování a dbát pokynů pořadatele nebo zástupců obce a ZŠ Rajnochovice. Rovněž ubytovaní ve stanech jsou povinni dbát pokynů pořadatele a zástupců obce Rajnochovice.
 
5.3 Během ubytování, ale i během závodů a doprovodného programu jsou povinni všichni účastníci chovat se ohleduplně k okolí a ostatním závodníkům a občanům. Všichni zúčastnění jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování.
 
5.4 Každý nese za své chování svůj díl odpovědnosti.
 
5.5. Každý je v povinen pomoci osobě, které hrozí jakékoliv nebezpečí (zejména první pomoc po pádu z kola, či jiná zdravotní indispozice).
 
*) změna vyhrazena dle možností pořadatele
**) odvislé od epidemiologických opatření v dané době
 
Copyright © 2021 PSK Přerov z.s., All Right Reserved, Designed by djcada & bossi
Návrat na obsah